Delay redirect in javascript

Delay redirect in javascript
7.9.2009 10:45:31 - Filed under : Asp.net Javascript
<script type="text/javascript">
    function delayedRedirect(CategoryID){
        window.location = "../Detail.aspx?" + '&CategoryID=' + CategoryID
    }
</script>

ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "redirect", "setTimeout('delayedRedirect(" + Request.QueryString["CategoryID"] + ")', 3000)", true);

MS SQL FUNCTIONCREATE FUNCTION Hesapla (@Fiyat int)
RETURNS int
AS
BEGIN
    DECLARE @donenDeger int
    SET @donenDeger = @Fiyat * 1.18
    RETURN @donenDeger
END 

-- to call
select dbo.Hesapla(30) 

ASP .NET Redirect


ASP .NET Redirect
<script runat="server">
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
Response.Status = "301 Moved Permanently";
Response.AddHeader("Location","http://www.new-url.com");
}
</script>

SQL JOIN

SQL Server için, Inner Join, Left Join, Right Join, Full Outer Join
kullanımını tek bir image ile özetleyecek olursak;


Tarihi zamansız almak için..

Tarihi zamansız almak için bir örnek:
1Select  CONVERT(datetime, FLOOR(CONVERT(float(24), GETDATE()-1)) )

Çıktısı aşağıdaki gibi olur
2016-12-31 00:00:00.000

SQL Tarih Formatları

SQL Tarih Formatları

Kaynak:http://orhan.ws/sql-server/sql-tarih-formatlari.html/


Sql Server tarih bilgisini almak için GETDATE() fonksiyonunu kullanırız, fakat istediğimiz tarih formatına çevirmek için convert etmemiz gerekir.Bu yazıda çevrilebilen tüm formatlar için örnekler yer almaktadır.
Sql sorgularında kullanabileceğiniz tüm tarih formatları ve örnek çıktılarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Tarih formatıSQL Cümlesi Örnek Çıktı 
Mon DD YYYY HH:MIAM (or PM)SELECT CONVERT(VARCHAR(20), GETDATE(), 100)Jan 1 2005 1:29PM
MM/DD/YYSELECT CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 1) AS [MM/DD/YY]11/23/98
MM/DD/YYYYSELECT CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 101) AS [MM/DD/YYYY]11/23/1998
YY.MM.DDSELECT CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 2) AS [YY.MM.DD]72.01.01
YYYY.MM.DDSELECT CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 102) AS [YYYY.MM.DD]1972.01.01
DD/MM/YYSELECT CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 3) AS [DD/MM/YY]19/02/72
DD/MM/YYYYSELECT CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 103) AS [DD/MM/YYYY]19/02/1972
DD.MM.YYSELECT CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 4) AS [DD.MM.YY]25.12.05
DD.MM.YYYYSELECT CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 104) AS [DD.MM.YYYY]25.12.2005
DD-MM-YYSELECT CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 5) AS [DD-MM-YY]24-01-98
DD-MM-YYYYSELECT CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 105) AS [DD-MM-YYYY]24-01-1998
DD Mon YYSELECT CONVERT(VARCHAR(9), GETDATE(), 6) AS [DD MON YY]04 Jul 06
DD Mon YYYYSELECT CONVERT(VARCHAR(11), GETDATE(), 106) AS [DD MON YYYY]04 Jul 2006
Mon DD, YYSELECT CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 7) AS [Mon DD, YY]Jan 24, 98
Mon DD, YYYYSELECT CONVERT(VARCHAR(12), GETDATE(), 107) AS [Mon DD, YYYY]Jan 24, 1998
HH:MM:SSSELECT CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 108)03:24:53
Mon DD YYYY HH:MI:SS:MMMAM (or PM)SELECT CONVERT(VARCHAR(26), GETDATE(), 109)Apr 28 2006 12:32:29:253PM
MM-DD-YYSELECT CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 10) AS [MM-DD-YY]01-01-06
MM-DD-YYYYSELECT CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 110) AS [MM-DD-YYYY]01-01-2006
YY/MM/DDSELECT CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 11) AS [YY/MM/DD]98/11/23
YYYY/MM/DDSELECT CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 111) AS [YYYY/MM/DD]1998/11/23
YYMMDDSELECT CONVERT(VARCHAR(6), GETDATE(), 12) AS [YYMMDD]980124
YYYYMMDDSELECT CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 112) AS [YYYYMMDD]19980124
DD Mon YYYY HH:MM:SS:MMM(24h)SELECT CONVERT(VARCHAR(24), GETDATE(), 113)28 Apr 2006 00:34:55:190
HH:MI:SS:MMM(24H)SELECT CONVERT(VARCHAR(12), GETDATE(), 114) AS [HH:MI:SS:MMM(24H)]11:34:23:013
YYYY-MM-DD HH:MI:SS(24h)SELECT CONVERT(VARCHAR(19), GETDATE(), 120)1972-01-01 13:42:24
YYYY-MM-DD HH:MI:SS.MMM(24h)SELECT CONVERT(VARCHAR(23), GETDATE(), 121)1972-02-19 06:35:24.489
YYYY-MM-DDTHH:MM:SS:MMMSELECT CONVERT(VARCHAR(23), GETDATE(), 126)1998-11-23T11:25:43:250
DD Mon YYYY HH:MI:SS:MMMAMSELECT CONVERT(VARCHAR(26), GETDATE(), 130)28 Apr 2006 12:39:32:429AM
DD/MM/YYYY HH:MI:SS:MMMAMSELECT CONVERT(VARCHAR(25), GETDATE(), 131)28/04/2006 12:39:32:429AM
İşlem sonucu belirli bir formata getirilenler
Tarih formatıSQL CümlesiÖrnek Çıktı
YY-MM-DDSELECT SUBSTRING(CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 120), 3, 8 ) AS [YY-MM-DD]SELECT REPLACE(CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 11), ‘/’, ‘-‘) AS [YY-MM-DD]99-01-24
YYYY-MM-DDSELECT CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 120) AS [YYYY-MM-DD]SELECT REPLACE(CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 111), ‘/’, ‘-‘) AS [YYYY-MM-DD]1999-01-24
MM/YYSELECT RIGHT(CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 3), 5) AS [MM/YY] SELECT SUBSTRING(CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 3), 4, 5) AS [MM/YY]08/99
MM/YYYYSELECT RIGHT(CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 103), 7) AS [MM/YYYY]12/2005
YY/MMSELECT CONVERT(VARCHAR(5), GETDATE(), 11) AS [YY/MM]99/08
YYYY/MMSELECT CONVERT(VARCHAR(7), GETDATE(), 111) AS [YYYY/MM]2005/12
Month DD, YYYYSELECT DATENAME(MM, GETDATE()) + RIGHT(CONVERT(VARCHAR(12), GETDATE(), 107), 9) AS [Month DD, YYYY]July 04, 2006
Mon YYYYSELECT SUBSTRING(CONVERT(VARCHAR(11), GETDATE(), 113), 4, 8 ) AS [Mon YYYY]Apr 2006
Month YYYYSELECT DATENAME(MM, GETDATE()) + ‘ ‘ + CAST(YEAR(GETDATE()) AS VARCHAR(4)) AS [Month YYYY]February 2006
DD MonthSELECT CAST(DAY(GETDATE()) AS VARCHAR(2)) + ‘ ‘ + DATENAME(MM, GETDATE()) AS [DD Month]11 September
Month DDSELECT DATENAME(MM, GETDATE()) + ‘ ‘ + CAST(DAY(GETDATE()) AS VARCHAR(2)) AS [Month DD]September 11
DD Month YYSELECT CAST(DAY(GETDATE()) AS VARCHAR(2)) + ‘ ‘ + DATENAME(MM, GETDATE()) + ‘ ‘ + RIGHT(CAST(YEAR(GETDATE()) AS VARCHAR(4)), 2) AS [DD Month YY]19 February 72
DD Month YYYY 1SELECT CAST(DAY(GETDATE()) AS VARCHAR(2)) + ‘ ‘ + DATENAME(MM, GETDATE()) + ‘ ‘ + CAST(YEAR(GETDATE()) AS VARCHAR(4)) AS [DD Month YYYY]11 September 2002
MM-YYSELECT RIGHT(CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 5), 5) AS [MM-YY] SELECT SUBSTRING(CONVERT(VARCHAR(8), GETDATE(), 5), 4, 5) AS [MM-YY]12/92
MM-YYYYSELECT RIGHT(CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 105), 7) AS [MM-YYYY]05-2006
YY-MMSELECT RIGHT(CONVERT(VARCHAR(7), GETDATE(), 120), 5) AS [YY-MM] SELECT SUBSTRING(CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 120), 3, 5) AS [YY-MM]92/12
YYYY-MMSELECT CONVERT(VARCHAR(7), GETDATE(), 120) AS [YYYY-MM]2006-05
MMDDYYSELECT REPLACE(CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 1), ‘/’, ”) AS [MMDDYY]122506
MMDDYYYYSELECT REPLACE(CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 101), ‘/’, ”) AS [MMDDYYYY]12252006
DDMMYYSELECT REPLACE(CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 3), ‘/’, ”) AS [DDMMYY]240702
DDMMYYYYSELECT REPLACE(CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 103), ‘/’, ”) AS [DDMMYYYY]24072002
Mon-YYSELECT REPLACE(RIGHT(CONVERT(VARCHAR(9), GETDATE(), 6), 6), ‘ ‘, ‘-‘) AS [Mon-YY]Sep-02
Mon-YYYYSELECT REPLACE(RIGHT(CONVERT(VARCHAR(11), GETDATE(), 106), 8), ‘ ‘, ‘-‘) AS [Mon-YYYY]Sep-2002
DD-Mon-YYSELECT REPLACE(CONVERT(VARCHAR(9), GETDATE(), 6), ‘ ‘, ‘-‘) AS [DD-Mon-YY]25-Dec-05
DD-Mon-YYYYSELECT REPLACE(CONVERT(VARCHAR(11), GETDATE(), 106), ‘ ‘, ‘-‘) AS [DD-Mon-YYYY]25-Dec-2005

function GetMACAddress: string;

//****************************** GETMADRESS ***************************//
function GetAdapterInfo(Lana: Char): String;
var
Adapter: TAdapterStatus;
NCB: TNCB;
begin
FillChar(NCB, SizeOf(NCB), 0);
NCB.ncb_command := Char(NCBRESET);
NCB.ncb_lana_num := Lana;
if Netbios(@NCB) <> Char(NRC_GOODRET) then
begin
Result := 'mac not found';
Exit;
end;

FillChar(NCB, SizeOf(NCB), 0);
NCB.ncb_command := Char(NCBASTAT);
NCB.ncb_lana_num := Lana;
NCB.ncb_callname := '*';

FillChar(Adapter, SizeOf(Adapter), 0);
NCB.ncb_buffer := @Adapter;
NCB.ncb_length := SizeOf(Adapter);
if Netbios(@NCB) <> Char(NRC_GOODRET) then
begin
Result := 'mac not found';
Exit;
end;
Result :=
IntToHex(Byte(Adapter.adapter_address[0]), 2) + '-' +
IntToHex(Byte(Adapter.adapter_address[1]), 2) + '-' +
IntToHex(Byte(Adapter.adapter_address[2]), 2) + '-' +
IntToHex(Byte(Adapter.adapter_address[3]), 2) + '-' +
IntToHex(Byte(Adapter.adapter_address[4]), 2) + '-' +
IntToHex(Byte(Adapter.adapter_address[5]), 2);
end;


function GetMACAddress: string;
var
AdapterList: TLanaEnum;
NCB: TNCB;
begin
FillChar(NCB, SizeOf(NCB), 0);
NCB.ncb_command := Char(NCBENUM);
NCB.ncb_buffer := @AdapterList;
NCB.ncb_length := SizeOf(AdapterList);
Netbios(@NCB);
if Byte(AdapterList.length) > 0 then
Result := GetAdapterInfo(AdapterList.lana[0])
else
Result := 'mac not found';
end;
//****************************** GETMADRESS ***************************//

SQL WEB SITE

C# ile single instance uygulama geliştirme


Single Instance, geliştirdiğiniz uygulamanın aynı anda sadece bir kopyasının çalıştırılabileceği anlamına gelir. Biz de Mutex nesnesini kullanarak eğer uygulama zaten çalışır durumda ise hata verdirelim.

Gerekli namespace:
using System.Threading;
Visual Studio projelerinde uygulama Program.cs dosyasından Application.Run methodu ile başlatılır. Biz de kontrolümüzü yapalım:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
[STAThread]
static void Main()
{
    Application.EnableVisualStyles();
    Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
    bool kontrol = false;
    string app = "ConsoleApplication1";
    new Mutex(true , app, out kontrol);           
    if (kontrol)
    {
        Application.Run(new LoginForm());
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Program şuanda zaten çalışıyor!","Dikkat");
    }
}
Mutex nesnemiz, eğer uygulama çalışır durumda ise false, çalışmıyorsa true değeri döndürecek. Bizde bu değeri kontrol ederek daha önce çalışmış ise hata verdikdik.
app değişkeni uygulamanın ismini tutuyor, sizinki ne ise onunla değiştirmeniz gerek.

https://kodzilla.wordpress.com/2012/08/03/csharp-ile-single-instance-uygulama-gelistirme/